Onze diensten hebben betrekking op deze 4 peilers:
Boekhouding
 • administratie en boekhouding organiseren
 • aansluiting ondernemingsloket en sociale kas
 • aanvraag KBO-nummer, aanvraag BTW-nummer
 • volledige materiële verwerking van uw boekhouding, zowel bij u als op ons kantoor
 • nazicht boekhouding gevoerd bij de onderneming zelf
 • opstellen van maandelijkse of trimestriële BTW-aangiftes en jaarlijkse listings
 • opmaak kwartaalrapporteringen
 • begeleiding bij de jaarafsluiting, opmaak jaarrekening
Fiscaliteit
 • begeleiding fiscale verplichtingen éénmanszaken en vennootschappen
 • opstellen en indienen aangifte personenbelasting
 • opstellen en indienen aangifte vennootschapsbelasting
 • nakomen BTW-verplichtingen
 • uitwerken fiscale optimalisaties
 • bijstand bij fiscale controles
 • verdediging van de belangen van de belastingplichtige
 • opstellen bezwaarschriften
 • fiscale begeleiding van VZW’s
Accountancy
 • verifiëren en corrigeren van boekhoudstukken
 • uitvoeren van expertises
 • opstellen van jaarverslagen
 • oprichting van vennootschappen
 • controle op omvorming en vereffeningen van vennootschappen
 • waardering van ondernemingen
 • opstellen financieel plan en statuten
 • balansanalyses
 • een vennoot bijstaan of vertegenwoordigen in zijn onderzoeks- en controlebevoegdheid
Consultancy
 • bespreking tussentijdse toestanden
 • bespreking jaarresultaten
 • optimalisaties rekeninghoudende met de btw-problematiek, personenbelasting, vennootschapsbelasting en sociale bijdragen
 • uitwerking en opvolging financiële planning en investeringsprojecten
 • advies bij keuze ondernemingsstructuur
 • begeleiding van startende zelfstandigen of bij overdracht ondernemingen
 • opstellen allerhande overeenkomsten